Handelsbetingelser

1         Tilbud, accept og ordrebekræftelse

1.1. Når intet andet er angivet, er et tilbud ikke bindende for Holm & Holm A/S.

1.2. Holm & Holm A/S forbeholder sig ret til forhandlersalg.

1.3. Såfremt ordrebekræftelse afviger fra købers ordre ved tillæg, indskrænkning, eller forbehold, og køber ikke vil acceptere disse ændringer, skal denne straks meddele dette til Holm & Holm A/S. I modsat fald gælder alene Holm & Holm A/S’s ordrebekræftelse.

 

2         Forbehold vedrørende varer som ikke er på lager

2.1. Når intet andet er angivet, er et tilbud fra Holm & Holm A/S vedrørende varer, som ikke findes på eget lager, afgivet med forbehold for muligheden for fremskaffelse af pågældende vare, og ethvert tilbud er afgivet med forbehold for ændrede bestemmelser for ind eller udførsel af varer. Såfremt disse forbehold aktualiseres, er Holm & Holm A/S berettiget til at tilbagekalde det afgivne tilbud, uden at dette berettiger tilbudsmodtageren til at rejse krav af nogen art.

2.2. Det om tilbuddet anførte gælder tilsvarende om ordrer accepteret af Holm & Holm A/S.

 

3         Ordre

  1. Risikoens overgang 3.1. Risikoen overgår til køber ved varens levering. Levering sker fort leveret, ekskl fragtomkostninger fra Holm & Holm A/S’s eller leverandørs lager, medmindre Holm & Holm A/S selv foretager udbringelse. Sker forsendelse med fremmed fragtfører, sker levering dog ved overgivelse til sådan fragtfører, eller ved overgivelse til speditør uanset om denne blot formidler transporten eller selv forestår denne.

 

4         Forsendelse

4.1. Enhver angivelse af leveringstiden er skønsmæssigt ansat og angivet omtrentligt.

4.2. Holm & Holm A/S er endvidere berettiget til at udskyde den omtrentlige leveringstid, såfremt overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold som Holm & Holm A/S ikke er herre over, jvr. nedenfor om force majeure.

4.3. Med forbehold af 4.2. er køber i tilfælde af væsentlig overskridelse af den angivne, respektive specificerede, leveringstermin berettiget til at hæve købet, men forsinket levering berettiger ikke køber til erstatning for hverken direkte eller indirekte tab, uanset årsagen, herunder uagtsomhed, hertil.

4.4. Forsendelse af palle gods  inden for Danmark er typisk med Danske Fragtmænd, enten til Deres adresse eller en fragtmandscentral  i området hvor det skal bruges. Der skal på adressen være modtager til kvittering, såfremt der ikke er modtager til kvittering, vil yderligere godsbehandling være på kundens ansvar og regning. 

4.5 Pakker sendes typisk med GLS, enten til Deres adresse eller en Pakkeshop.  GLS udleverer kun pakker mod kvittering , eller ved at scanne en “må stilles” fuldmagt som nemt kan oprettes fra GLS`s hjemmeside.

 

5         Force majeure

5.1. Holm & Holm A/S er berettiget til at annullere ordrer overfor køber eller udskyde disses effektuering og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller; delvis skyldes omstændigheder, som Holm & Holm A/S ikke er herre over, såsom oprør, uroligheder, krig, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slow-down, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra underleverand ører, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning. Samtlige købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Holm & Holm A/S.

 

6         Reklamation m.v.

6.1. Produkterne leveres med de garantier, som producent eller leverandør tilbyder Holm & Holm A/S. Køber kan ikke påberåbe sig nogen yderligere produktgaranti overfor Holm & Holm A/S.

6.2. Køber er forpligtet til at undersøge varen straks ved modtagelsen. Reklamationer må fremsættes skriftligt inden 7 dage fra modtagelsen. For så vidt angår skjulte fejl udvides reklamationsfristen til 3 måneder og 12 måneder i forbrugerkøb.

6.3. Har køberen ikke inden 3 måneder efter genstandens overgivelse til ham meddelt sælgeren at han vil påberåbe sig en mangel, kan han ikke senere gøre den gældende, medmindre sælgeren skriftligt har påtaget sig at indestå for genstanden i længere tid eller har handlet svigagtigt.

 

7         Mangler og skader

7.1. Holm & Holm A/S påtager sig i en periode af 3 måneder fra varens afsendelse at foranledige udskiftning eller reparation af dele, der er behæftet med fabrikationsfejl forudsat at:

7.1.1. Køber reklamerer rettidigt.

7.1.2. Mangelfulde varer returneres for egen regning af køber til Holm & Holm A/S.

7.1.3. Holm & Holm A/S efter foretaget undersøgelse finder det godtgjort, at forefundne mangler skyldes fejl i materiale eller udførelse, og ikke begrundes i forkert behandling eller opbevaring, vanrøgt, installation, reparation eller ændringer foretaget af køber, eller er begrundet i hændelige begivenheder.

7.1.4. Er et produkt omfattet af indsende garanti, skal køber for egen regning indsende det mangelfulde produkt direkte til producenten, med en tilhørende fejlbeskrivelse.

7.2. Bortset fra forhold som er omfattet af 7.1. er Holm & Holm A/S ikke ansvarlig for mangler ved det leverede, uanset årsagen, herunder uagtsomhed hertil. Det bemærkes særskilt, at 7.1. ikke omfatter programmel, og Holm & Holm A/S kan ikke gøres ansvarlig for fejl vedrørende leveret standardprogrammel.

7.3. Såfremt Holm & Holm A/S ikke foretager omlevering eller reparation, og forudsat, at Holm & Holm A/S er forpligtet til at svare erstatning efter dansk ret, begrænses erstatningen til et beløb svarende til omkostningerne ved at udbedre manglen ved det leverede og den kan maksimalt andrage den aftalte købesum.

7.4. Holm & Holm A/S er i intet tilfælde, der direkte eller indirekte refererer sig til det leverede, dettes brug eller Holm & Holm A/S’s ydelser i øvrigt, ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, såsom driftstab, forgæves omkostninger, skade på person, ejendom eller andre følgeskader, herunder tab eller forvanskning af data. Holm & Holm A/S hæfter således aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

7.5. Holm & Holm A/S er ikke ansvarlig for mangler ved det leverede, som skyldes fejl eller forsømmelser hos Holm & Holm A/S’s leverandører eller i øvrigt er begrundet i leverandørens forhold. I det omfang Holm & Holm A/S måtte have berettiget krav hos en leverandør, transporterer Holm & Holm A/S herved dette krav til køberen, således at køberen er forpligtet til at rette sit krav direkte mod leverandøren.

7.6. For så vidt angår produkter, der sælges med brugsvejledning, henvises i øvrigt til sådanne særskilte forpligtelser angående udskiftning/reparation, som Holm & Holm A/S måtte have påtaget sig overfor køberen ved den ved produktet medfølgende vejledning.

7.7. Ovennævnte begrænsning i et erstatningsbeløb skal gælde, uanset hvorledes erstatningskravet begrundes eller formuleres, og gælder således også krav, der begrundes med forsømmelighed eller uagtsomhed.

7.8. Holm & Holm A/S skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for skader der skyldes, at køberen har undladt at opfylde de forpligtelser, der påhviler ham. Holm & Holm A/S skal ej heller være ansvarlig for nogen indirekte skade eller følgeskade, herunder driftstab forudsete besparelser eller for noget andet krav rejst af tredjemand mod køber, selvom Holm & Holm A/S er blevet gjort opmærksom på sådanne skader, driftstab eller krav.

7.9. Holm & Holm A/S indestår ikke for, at de leverede produkter vil fungere fejlfrit eller uden driftsstop, eller at alle evt. programmelfejl vil blive rettet.

7.10. Enhver leverance fra Holm & Holm A/S leveres EXW, det er herved således hos modtager at risiko og regning (forsikring) eventuelle transportskader eller bortkomster påhviler. Hvis kunde ønsker specifik transportør eller speditør skal Holm & Holm A/S forelægges dette på forhånd.

 

8         Produktansvar

8.1. Holm & Holm A/S er kun ansvarlig for personskade forvoldt af de leverede produkter, såfremt det dokumenteres, at den opståede skade skyldes fejl eller forsømmelse udvist af Holm & Holm A/S.

8.2. Holm & Holm A/S er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre.

8.3. Holm & Holm A/S er ikke ansvarlig for driftstab, datatab, tabt arbejdsfortjeneste eller nogen anden form for indirekte tab.

8.4. I den udstrækning Holm & Holm A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er Holm & Holm A/S’s køber forpligtet til at holde Holm & Holm A/S skadesløs i samme omfang, som Holm & Holm A/S’s ansvar er begrænset efter de tre forudgående punkter. Køberen er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler produktansvarssagen mod Holm & Holm A/S.

8.5. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til ovenstående, skal denne part straks underrette den anden herom.

8.6. Ved tilbud/ordre omfattende flytning af maskiner og udstyr, er ikke medtaget transportforsikring, ændrede krav fra tilsyn samt ændring af eksterne tilslutninger. Transportforsikring bør tegnes af kunde. Holm & Holm A/S kan ikke pålægges produktansvar udover denne forsikring.

Priser er tilbudspris ekskl. moms og ekskl. forsendelse. Ved ordre under kr. 500 tillægges ekspeditionsgebyr kr. 100,-

 

9         Priser

9.1. Priser er tilbudspris ekskl. moms og ekskl. forsendelse. Ved ordre under kr. 500 tillægges ekspeditionsgebyr kr. 100,-

9.2. Medmindre andet er aftalt betaler køber fragt fra leveringsstedet samt ekspeditionsgebyr.

9.3. Holm & Holm A/S er berettiget til på leveringsdagen at ændre priserne i overensstemmelse med ændringer i valutakurser, told, fragt og forsikringssatser eller andre forhold, som ligger udenfor Holm & Holm A/S kontrol og indflydelse.

9.4. Forøges Holm & Holm A/S’s omkostninger som følge af købers forhold, kan Holm & Holm A/S kræve godtgørelse herfor.

9.5. Ved en prisændring forårsaget af en af Holm & Holm A/S’s leverandører, skal den omhandlede del eller hele aftalen genforhandles.

 

10   Betaling

10.1. Holm & Holm A/S’s normale betalingsbetingelser er i Danmark 8 dage netto kontant fra fakturadatoen. Uden for Danmark er betaling netto kontant ved ordre. Holm & Holm A/S er efter nærmere vurdering, berettiget til at fastsætte en kortere betalingsfrist overfor køber. Ved fremstilling af specialbyggede maskiner, er betalingsbetingelser 50% ved ordre, 40% ved færdig maskine, 10% 8 dg. efter levering.

10.2. Betaler køber ikke rettidigt, tilskrives der renter fra fakturaens dato. Renten beregnes med 2% pr. påbegyndt måned. I tillæg kan Holm & Holm A/S kræve godtgørelse for rykkergebyrer, inkassogebyrer og andre udgifter knyttet til inddrivelsen af købesummen. Købers pligt til at betale rettidigt består, selv om køber reklamerer om fejl eller mangler, alternativt skal køber deponere købesummen i tilfælde af at der påberåbes fejl eller mangler. Køber er under alle omstændigheder forpligtet til at betale rettidigt for den del af leverancen, som ikke er behæftet med fejl eller mangler.

10.3. Aftalte rabatter ydes kun, såfremt betaling indgår rettidigt.

10.4. Vi benytter gerne elektronisk fakturering / EAN nr.

Betaling fra vores kunder fra Danmark, kan foretages til vor konto i Spar Nord Bank A/S :

Registrerings nr. 9349

Konto nr. 4582435591

 

Betaling fra vores kunder uden for Danmark, herunder Grønland og Færøerne, kan foretages til:

Spar Nord Bank A/S

Postboks 162

DK-9100 Aalborg

S.W.I.F.T.   (BIC CODE)   SPNODK22

IBAN Nr.   DK6893494582435591

 

11   Returnering

11.1. Varer tages kun retur efter forud indgået skriftlig aftale. Retursendinger skal være i ubrudt og ubeskadiget original emballage med angivelse af originalfakturaens nummer og dato samt autorisationsnummer for retursendingen. Holm & Holm A/S forbeholder sig ret til ved kreditering at foretage et fradrag af et returneringsgebyr på 15% af varens vejledende udsalgspris på leveringstidspunktet.

11.2. Returneringer leveres til: (Leveringer til f.eks. pakkeshops modtages IKKE)

Holm & Holm A/S

Att: RETUR + [Fakturanummer]

Kræmmergade 2

9240 Nibe

 

 

12   Ejendomsforbehold

12.1. Holm & Holm A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld betaling har fundet sted.

12.2. Holm & Holm A/S forlanger, at køber forsikrer det solgte hos anerkendt forsikringsselskab og med dækning og vilkår, som godkendes af Holm & Holm A/S.

 

13   Adressatens hæftelse

13.1. Såfremt et tilbud eller en leverance fra Holm & Holm A/S er stilet til en fysisk person, er Holm & Holm A/S berettiget til at betragte vedkommende person som ansvarlig debitor, uanset om vedkommende måtte drive virksomhed i selskabsform.

 

14   Købers annullering af ordren.

14.1. For visse varegrupper har køber mulighed for på særlige vilkår og mod betaling af et særligt gebyr at annullere en ordre eller udskyde leveringstiden herfor, såfremt skriftlig aftale herom på forhånd er indgået med Holm & Holm A/S.

 

15   Varebilleder, beskrivelser m.v.

15.1. Enhver oplysning – uanset om den hidrører fra Holm & Holm A/S eller en af dennes leverandører – angående vægt, dimensioner, kapacitet og tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce m.v. er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, der udtrykkeligt og specifikt henvises til dem i tilbud og/eller ordrebekræftelse.

15.2. For produkter, der ifølge deres art kræver særlig dokumentation med henblik på montage, tilslutning, drift og/eller vedligeholdelse, vil Holm & Holm A/S eller deres leverandør mod beregning forsyne køber med sådan dokumentation senest samtidig med produktets levering. Holm & Holm A/S forbeholder sig ret til at foreskrive, at sådan dokumentation behandles konfidentielt.

15.3. Teknisk informationer, driftsvejledninger og montagevejledninger m.v. forefindes som udgangspunkt på leverandørens originalsprog samt typisk på engelsk og tysk. såfremt det kræves at denne dokumentation oversættes til øvrige sprog vil Holm & Holm A/S forestå dette mod betaling.

15.4. Specifikke krav fra køber er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftede af Holm & Holm A/S.

15.5 Billeder og skitser i kataloger, tilbud, ordrebekræftelser og online er orienterende. Billeder kan indeholde ekstraudstyr der ikke er indeholdt i aktuelt varenummer. Eksempelvis kan samme billede være anvendt til flere forskellige varianter af samme produkt og/eller billede kan være vist med tilkoblet ekstraudstyr.

 

16   Købers økonomiske forhold  

16.1. Såfremt købere økonomiske forhold efter Holm & Holm A/S’s opfattelse ikke berettiger de fastsatte betalingsbetingelser, eller såfremt køber ikke overholder betalingsbetingelser vedrørende tidligere leverancer, er Holm & Holm A/S berettiget til at annullere ikke effektuerede ordrer, medmindre køber straks, efter at være anmodet derom, betaler for alle tidligere leverede varer, og forudbetaler endnu ikke effektuerede ordrer.

 

17   Patent- og licensrettigheder

17.1. Holm & Holm A/S’s salg af produkter, dele, komponenter og/eller materialer giver ikke køber eller købers kunder ret til licens vedrørende noget patent eller eneret, der vedrører nogen kombination, maskine eller proces, i hvilken de solgte dele, komponenter og/eller materialer anvendes eller måtte anvendes.

17.2. Køber er selv ansvarlig for, at softwarelicens-rettighederne til enhver tid er i overensstemmelse både kvantitativt og kvalitativt, og tillige i overens-stemmelse med de af producenten fastsatte regler. Holm & Holm A/S kan således ikke, gøres ansvarlig for manglende server eller tilhørende klientlicenser, ej heller fra producenten.

 

18   Delvis ugyldighed

18.1. Såfremt en eller flere af bestemmelserne i nærværende aftale kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed og gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

 

19   Forældelse af krav

19.1. Intet krav, uanset dets art eller begrundelse, som opstår i forbindelse med nærværende leverance, kan rejses af nogen af parterne mere end to år efter, at årsagen til kravet er opstået, eller i tilfælde af manglende betaling i mere end 2 år efter datoen for den sidste betaling.

 

20   Fravigelse

20.1. Ovenstående salgs- og leveringsbetingelser kan kun fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale parterne imellem.

 

21   Tvister

21.1. Retsforhold ifølge nærværende med tilhørende bilag og disses fortolkning afgøres efter dansk ret.

 

22 Persondatapolitik

22.1. Persondatapolitik
Vi gemmer personnavne, telefonnummer og e-mailadresse, postadresser på benyttede forsendelser samt hvilket firma du er ansat i.
Vi gemmer ikke personfølsomme data.
Data bruges til information, tilbud, ordrebekræftelse og faktura. Vi videresælger eller videregiver ikke vore kundedata.
Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig for os, og vi er derfor yderst forsigtige, når vi håndterer dine personlige oplysninger. Hermed overholder vi fuldt ud kravene i lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger
Ønsker du at blive slettet fra vores systemer, kontakter du os bare på mail eller telefon.